Header
مناطق شهرستان
  • شهر کنگاور

    شهر كنگاور مركز شهرستان كنگاور در نود و چهاركيلومتري شمال شرقي كرمانشاه و در مسير راه اصلي همدان ـ كرمانش ...

    شهر كنگاور مركز شهرستان كنگاور در نود و چهاركيلومتري شمال شرقي كرمانشاه و در مسير راه اصلي همدان ـ كرمانشاه قرار دارد. شهرستان کنگاور از شمال به اسدآباد همدان، از جنوب به نهاوند، از مغرب به صحنه و هرس ...

    ادامه مطلب